De Warmste Game
De Warmste Game
Spurs
JCI

Algemene voorwaarden

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het evenement.

Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt aangekocht en/of de persoon die het EVENEMENT bezoekt.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld JCI Kortrijk, Emile Bockstaellaan 193, 1020 Brussel.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de bestelling van één of meerdere tickets voor het EVENEMENT.

De bepalingen inzake 'Privacybeleid' en 'Gebruiksvoorwaarden', maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets bestelt, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.

2. Bestelmodaliteiten

Elke bestelling is pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.
Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de bestelling van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

3. Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procédé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

De KOPER/BEZOEKER dient zich te houden aan de "wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen" (BS 30 juli 2013).

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het EVENEMENT. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

4. Aansprakelijkheid

De inrichting van het EVENEMENT behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR.

Wijzigingen in de organisatie van het EVENEMENT (waaronder doch niet uitsluitend datum, locatie, DJ) geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

5. Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het EVENEMENT

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen naar het EVENEMENT, allen op straffe van in beslagname door de ORGANISATOR. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de ORGANISATOR.

Betreding van het EVENEMENT impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR neemt. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefotografeerd of gefilmd. Bij betreding van het EVENEMENT doet de KOPER/BEZOEKER afstand van het portretrecht.

De ORGANISATOR en haar mede-organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het EVENEMENT zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het EVENEMENT strikt verboden.

6. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de ORGANISATOR per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.